skip to Main Content

Ervaringsverhalen van Liesbeth

Gemeente Zeewolde:
In het kader van klimaatadaptatie heb ik met een frisse blik en als ‘leek’ op het gebied van groen, het project Operatie Steenbreek (OS) mogen opzetten in Zeewolde. Hierbij heb ik mij gefocust op hoe Operatie Steenbreek het beste op de kaart kon worden gezet en hoe we het project beter zouden kunnen laten aansluiten op de inwoners van Zeewolde.

Naast bijvoorbeeld het opzetten van verbindingen tussen partijen, heb ik mij verdiept in de belevingswereld van Zeewoldenaren door naar buiten te gaan en het gesprek te voeren met zowel inwoners als lokale partners die dicht bij de inwoners staan. Uit deze gesprekken kwam naar voren welke type inwoners er zijn, waar de behoeften liggen en welke onderwerpen men belangrijk vindt. Ook bleek dat het huidige communicatiemateriaal onvoldoende aansprak. Daarnaast werd duidelijk welke ideeën van inwoners, partners of de gemeente (waarschijnlijk) wel en niet zouden werken. Vervolgens zijn verschillende experimenten, gericht op het creëren van bewustwording en enthousiasmeren van mensen, opgezet en geïmplementeerd. Daarnaast is een stevige basis neergezet om op verder te kunnen bouwen.

De sleutelelementen in het proces waren het tonen van empathie, het herkennen van patronen, het genereren van ideeën, creatief denken & experimenteren.

Waterschap Zuiderzeeland:
Bij het waterschap Zuiderzeeland heb ik mij bezig mogen houden met zinvol beleid! Door het huidige beleid intern, vanuit verschillende disciplines, onder de loep te nemen en naar buiten te gaan om met bedrijven en gemeenten in gesprek te gaan hoe men hemelwater(beleid) in de praktijk beleeft en wat ze belangrijk vinden, is inzichtelijk gemaakt hoe het beleid functioneert.

Daarnaast is gekeken welke kansen en mogelijkheden er zijn om tot het gewenste beleid te komen en hoe we in plaats van het stellen van regels en normen, het beleid gezamenlijk met partners in de praktijk kunnen invullen. Hierbij heb ik verschillende (creatieve) bijeenkomsten georganiseerd en gefaciliteerd voor zowel de projectgroep, als de gemeenten.

Beleid is immers niet het doel op zich, maar een middel om te komen tot (in dit geval) een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving voor ons allemaal!

 

Back To Top
× Neem contact op